Genade

Genade, in de christelijke theologie, de spontane, onverdiende gave van de goddelijke gunst bij de redding van zondaars, en de goddelijke invloed die in de mens werkzaam is voor zijn wedergeboorte en heiliging. De Engelse term is de gebruikelijke vertaling voor het Griekse charis, die ongeveer 150 keer in het Nieuwe Testament voorkomt (tweederde hiervan in geschriften die aan Paulus worden toegeschreven). Hoewel het woord soms op andere manieren moet worden vertaald, is de fundamentele betekenis in het Nieuwe Testament en in het daaropvolgende theologische gebruik die vervat in de brief van Paulus aan Titus: “Want de genade van God is verschenen voor de redding van alle mensen” ( 2:11) Vanaf de tijd van de vroege kerk hebben christelijke theologen het bijbelse concept van genade ontwikkeld en verduidelijkt.

Het woord genade is het centrale onderwerp van drie grote theologische controverses: (1) dat van de aard van de menselijke verdorvenheid en wedergeboorte (zie pelagianisme), (2) die van de relatie tussen genade en vrije wil (zie aldaar; zie ook predestinatie; arminianisme), en (3) die van het genademiddel tussen katholieken en protestanten , dwz of de werkzaamheid van de sacramenten als kanalen van de goddelijke genade afhankelijk is van goede werken of afhankelijk is van het geloof van de ontvanger.

De christelijke orthodoxie heeft geleerd dat het initiatief in de relatie van genade tussen God en de mens altijd aan de kant van God ligt. Zodra God deze eerste genade heeft verleend, heeft de mens echter een antwoord te geven en een verantwoordelijkheid voor de voortzetting van de relatie. rechtvaardiging door “genade alleen” zou de kwestie van beloning van verdienste in de relatie van genade kunnen vermijden. In feite lijken sommige passages van het Nieuwe Testament charis te gebruiken voor “beloning”. De rooms-katholieke theologie van genade benadrukt het gebruikelijke karakter van het leven dat door de gave van genade wordt geschapen en schrijft daarom verdienste toe aan gehoorzaamheid aan de wet van God; het klassieke protestantisme sprak over een meewerkende genade na bekering als een manier om de activiteit van de mens in het leven te betrekken. van genade, maar het vermeed taal die zou suggereren dat de mens iets verdient door zijn gehoorzaamheid in genade.

Katholieken, oosters-orthodoxen en sommige protestanten zijn het erover eens dat genade wordt verleend door de sacramenten, het middel van genade. ” Het gereformeerde en vrije kerkelijke protestantisme heeft de genade echter niet zo nauw verbonden met de sacramenten als katholieken, oosters-orthodoxen, anglicanen en lutheranen.

Neem een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud . Schrijf u nu in

Baptisten spreken eerder over verordeningen dan over sacramenten en – zoals evangelische christenen en christenen in de tradities van de gereformeerde en vrije kerk in het algemeen – staan erop dat deelname aan genade plaatsvindt bij gelegenheid van persoonlijk geloof en helemaal niet door sacramentele naleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *