Magepolypper: Retrospektiv analyse av 41 253 øvre endoskopier | Gastroenterología y Hepatología (engelsk utgave)

Innledning

Magepolypper er vanligvis asymptomatiske lesjoner som har en tendens til å bli diagnostisert under endoskopi i øvre mage-tarmkanalen. Prevalensen deres er variabel, fra 0,3 til 6% i forskjellige studier, 1,2, og de har blitt assosiert med forskjellige faktorer, som H. pylori-infeksjon, bruk av protonpumpehemmere (PPI) og kronisk atrofisk gastritt. 3,4

Klassifiseringen av magepolypper er basert på deres histologiske egenskaper. De vanligste er epitelpolypper, og den vanligste blant dem er hyperplastiske og fundiske kjertelpolypper, med adenomatøse polypper som er mye mindre vanlige, og representerer bare 1–12% .1,2,5,6 Denne fordelingen varierer imidlertid mye basert på befolkningen som ble studert.

Magepolypper, som de andre steder, kan bli ondartede. Risikoen for ondartet transformasjon avhenger av histologisk type: hyperplastiske polypper har lav risiko for ondartet transformasjon (2%), 7 mens adenomer har høyere risiko (opptil 30%). 8–10 Betydningen av den histologiske undersøkelsen stammer fra det faktum at det makroskopiske utseendet og patologiske anatomi-studieresultater ikke alltid samsvarer.11,12 Biopsier er kanskje ikke representativt for hele polyppen.13,14 Derfor kan eksistensen av faktorer assosiert med de forskjellige histologiske typer magepolypper være nyttig når vi tar kliniske avgjørelser.

Målet med arbeidet vårt var å studere hyppigheten av de forskjellige typer magepolypper i vårt område og å identifisere faktorene knyttet til de vanligste histologiske typene.

Pasienter og metoder

En retrospektiv studie der alle gastroskopier (planlagt og akutt) utført på et sykehus på tertiært nivå (Hospital Clínic de Barcelona) fra januar 2002 til september 2012 ble gjennomgått. Gastroskopier ble identifisert manuelt basert på rapportene som er lagret i endoskopienhetsfilen. Oppfølgings gastroskopier utført på samme pasient ble ikke ekskludert. Endoskopiske rapporter ble utarbeidet med Endobase-systemet (Olympus, Tyskland).

Alle data angående pasienter og egenskapene til polypper ble innhentet fra henholdsvis den elektroniske medisinske journalen og endoskopirapportene. Demografiske data ble samlet inn (kjønn, alder), relevant patologisk historie (skrumplever, tykktarmspolypper, kolorektal kreft eller arvelig polyposesyndrom) samt data relatert til endoskopi (indikasjon inkludert i rapporten, antall og størrelse på polypper, plassering og histologisk type, og tilstedeværelsen av kronisk gastritt eller H. pylori-infeksjon ved bruk av urease-testen). Inntak av protonpumpehemmere (PPI) kunne ikke samles inn. Hos pasienter med magepolypper som hadde en endoskopisk oppfølging, ble bare dataene fra den første endoskopien vurdert.

Polypens størrelse ble beregnet ved å sammenligne den med størrelsen på den åpne biopsitangen eller ved måle polyppen etter fjerning og gjenoppretting for en anatomisk patologistudie. Når det gjelder flere polypper, ble den største vurdert.

Statistisk analyse

I den beskrivende analysen ble de kontinuerlige variablene som fulgte en normalfordeling presentert i form av gjennomsnittet ± standardavvik og rekkevidde, mens de som ikke fulgte en normalfordeling ble presentert i form av medianen og interkvartilområdet. Til sammenligning ble Students t-test brukt til kvantitative variabler som fulgte en normalfordeling, Mann – Whitney U-testen for de som ikke fulgte en normalfordeling og chi-kvadrat for kvalitative variabler. En univariat analyse ble utført for å identifisere mulige faktorer assosiert med forskjellige typer polypper. Deretter ble det utført en multivariat analyse med variabler som oppnådde statistisk signifikans og de som ble ansett som klinisk relevante. Nivået på statistisk signifikans ble etablert med ap på mindre enn 0,05. Alle beregninger ble gjort ved å bruke SPSS-program for Windows, versjon 19.0.

Resultater

Mellom januar 2002 og september 2012 ble 41 253 gastroskopier utført, som oppdaget 827 (2%) med magepolypper tilsvarende 709 pasienter. Tabell 1 viser egenskapene til pasienter med magepolypper. Gjennomsnittsalderen var 65 år og flertallet var kvinner (62%). Omkring 24% av pasientene hadde relevant patologisk gastrointestinal historie y, inkludert kolonpolypper (4,2%) og arvelige syndromer (4%). De vanligste indikasjonene for UGIE var dyspepsi eller gastroøsofageal reflukssykdom (GORD) (30,9%) og anemi eller øvre gastrointestinale blødning (UGIB) (37%). 20,7% av pasientene var asymptomatiske. Når det gjelder egenskapene til polypper, hadde mer enn halvparten av pasientene flere polypper, og den vanligste plasseringen var i fundus (36,7%), enten alene eller assosiert med andre steder. Når det gjelder størrelsen på polypper, var flertallet mindre enn 10 mm (83.3%), med en median på 5 mm (interkvartilområde 3–8 mm) (Tabell 2).

Prøver ble oppnådd for patologisk anatomi hos 607 pasienter (85,6%). Den histologiske studien viste epitelpolypper hos 512 pasienter (84,3%), med hyperplastiske polypper som var de vanligste (n = 260; 42,8%), etterfulgt av fundiske kjertelpolypper (n = 229; 37,7%) (tabell 2). I 8 tilfeller var diagnosen adenokarsinom, 7 (24%) i adenomatøse polypper og en i en hyperplastisk polypp (0,4%). Tabell 3 beskriver hyppigheten av de forskjellige typer polypper hos pasienter med tidligere gastrointestinale sykdommer. Hos 34 pasienter (5,6%) med endoskopisk identifiserte polypper beskrev biopsiene normal slimhinne. Alle lesjoner med normal slimhinne var små (mindre enn 1 cm) og de fleste var mindre enn 5 mm (71%).

En H. pylori-studie ble utført med ureasetesten hos 144 pasienter (20,3%). Det var positivt i 40 (27,8%). H. pylori var positiv i 18 av de 54 (33,3%) hyperplastiske polypper og hos 8 av de 44 (18,2%) fundiske kjertel polypper. Det ble også tatt prøver av kroppen og antral slimhinne for å teste for kronisk gastritt hos 137 pasienter (19,4%), som viste kronisk gastritt hos 94 (68,6%), hvorav 36 hadde hyperplastiske polypper og 29 hadde fundiske kjertelpolypper.

Faktorene uavhengig assosiert med hyperplastiske polypper var alder og var en enkelt polypp, størrelse ≥6 mm og hadde en ikke-fundisk beliggenhet. For fundiske kjertelpolypper var de tilknyttede variablene en indikasjon på GORD og forskjellige karakteristikker av selve polyppen, det motsatte av de som er assosiert med hyperplastiske polypper (som er flere polypper,

mm og ligger i fundus). Adenomatøse polypper var uavhengig assosiert med å være en enkelt polypp (tabell 4–7). Diskusjon

Dette er den første studien som evaluerer hyppigheten og den histologiske typen av magepolypper på et provinshospital i Barcelona, og den inkluderer det største antallet gastroskopier av alle de som ble utført i Spania. I litteraturen ble det observert stor variasjon i utbredelsen av gastriske polypper, med en polyppdeteksjonsrate på henholdsvis 0,6% til 6,35% i henholdsvis Brasil og USA. 1,2 Vår deteksjonsrate (2%) ville være lokalisert mellom det som ble rapportert i to andre studier utført i Spania: 0,3% på et sykehus i Orense6 og 4,2% på et sykehus i Madrid.5

Epitelpolypper er de vanligste i alle publiserte studier, noe som betyr at hyperplastisk og fundiske kjertelpolypper utgjør tilsammen 60-90% 1,2,5 etterfulgt av adenomer, som er mye mindre vanlige (0,7-12%), 1,2 med disse frekvensene som ligner de som er observert i vår befolkning (80% og 3,6%). Imidlertid er det mer variasjon i andelen hyperplastiske og fundiske kjertel polypper. I de fleste serier med voksne pasienter er hyperplastiske polypper de vanligste (44-70%), 1,15–17, men i Camarcks amerikanske serie representerte to fundiske kjertelpolypper 77%, med forekomsten mye høyere enn den som er publisert i litteraturen. Selv om i tre spanske serier (inkludert våre) hyperplastiske polypper var de vanligste, oversteg de ikke 50% av totalen.5,6 Det har blitt antydet at forskjellene i utbredelse av disse polyppundertypene være relatert til faktorer som H. pylori eller å ta PPI.3,4,18-21. Det er bemerkelsesverdig at i de to andre spanske seriene var andelen fundiske kjertelpolypper mye lavere enn i vår (7,4% i en og den ble ikke nevnt i den andre), til tross for registrering av kronisk PPI-bruk hos 46,5% av pasientene.5 I vår studie har vi ikke denne informasjonen, siden den ikke kunne oppnås med tilstrekkelig pålitelighet på grunn av at dette var en retrospektiv studie, men den høye utbredelsen av fundiske kjertelpolypper i vår serie kan skyldes høy P PI-bruk i vår befolkning.

I de fleste pasienter i vår serie ble polyppene oppdaget tilfeldig under en gastroskopi utført for å studere gastrointestinale symptomer som ikke kan tilskrives polypper (for eksempel refluks) eller asymptomatiske pasienter undersøkt for andre årsaker (for eksempel vurdering av pre-bariatrisk kirurgi), resultater som ligner på andre publikasjoner.2,17 Det bør imidlertid huskes at selv om de fleste magepolypper ikke gir symptomer, kan de være årsaken av blødning, magesmerter og til og med obstruksjon.22,23 I litteraturen er det blitt beskrevet en sammenheng mellom anemi eller UGIB og hyperplastiske polypper, mens symptomene på GORD er assosiert med fundiske kjertel polypper, 23 selv om det i vår studie bare var sistnevnte funnet.

Litteraturen rapporterer at, i mellom 16 og 37,5% av tilfellene, til tross for det endoskopiske utseendet til en polypp, viser den histologiske studien normal slimhinne2,6, og denne prosentandelen øker i mindre lesjoner. I studien vår var andelen biopsier med normal slimhinne signifikant lavere (5,6%), og de fleste lesjoner var mindre enn 5 mm. Det skal imidlertid påpekes at det ikke alltid er samsvar mellom makroskopisk utseende og patologisk anatomi.11,12 Derfor kan identifisering av karakteristiske trekk ved hver type polypp være nyttig når du tar kliniske beslutninger, men dette unngår ikke anbefalingen om å få biopsier. Dette vil være spesielt relevant i tilfeller av enkelt polypper, siden de er assosiert med diagnosen adenom, og denne typen polypper er den typen med høyest risiko for ondartet transformasjon. I vår studie utviklet 7 av de 8 adenokarsinomene som ble diagnostisert, i en adenomatøs polypp.

Hos pasienter med magepolypper anbefaler de nåværende retningslinjene å evaluere tilstanden til H. pylori-infeksjon og få biopsier av den omkringliggende mageslimhinnen til utelukke sameksistensen av kronisk gastritt.24,25 I vårt tilfelle ble begge bestemmelsene utført hos bare 20% av pasientene, noe som indikerer lav kunnskap om og / eller samsvar med anbefalingene. Utryddelse av H. pylori er den første koblingen i behandling av hyperplastiske polypper, siden det er vist en forsvinning på opptil 80% av polypper.26-28 Også på grunn av sammenhengen av hyperplastiske polypper med kronisk gastritt, når en neoplasma dukker opp gjør sjelden det på selve polyppen, snarere på atrofisk slimhinne. Det er derfor avgjørende å undersøke eksistensen for å etablere tilstrekkelig oppfølging. Generelt har magepolypper av ikke-adenomatøs type lav risiko for ondartet transformasjon, og endoskopisk reseksjon er derfor ikke nødvendig, 25 selv om noen retningslinjer anbefaler polypektomi av hyperplastiske polypper større enn 0,5 cm. 29,30

Til tross for at dette er en av studiene med flest pasienter, er den største begrensningen den retrospektive utformingen, det faktum at den ble utført på et enkelt sted, og at den ikke tok hensyn til om mer enn én endoskopi hadde blitt utført hos hver pasient. Derfor er vår polyppdeteksjonshastighet over det totale antallet utførte endoskopier, som undervurderer den reelle hyppigheten av magepolypper i vår serie. Deltagelse fra forskjellige endoskopister og patologer kan betraktes som en annen begrensning på grunn av inter-observatørvariabiliteten, selv om dette ikke ville være mer enn en refleksjon av virkeligheten i daglig klinisk praksis og ville øke den eksterne validiteten til studien. For eksempel var beslutningen om å biopsi polypper avhengig av endoskopisten, noe som ville forklare hvorfor de ikke ble biopsiert i noen tilfeller. På grunn av den omfattende studietiden er det også rimelig å forvente at det har skjedd endringer i undersøkelsens teknikk og kvalitet. Til slutt inkluderte ikke de evaluerte faktorene inntak av PPI, og H. pylori-infeksjonstestene ble ikke utført hos alle pasientene inkludert.

Avslutningsvis er fundus kjertel og hyperplastiske polypper de vanligste gastriske polypper i vårt område, og de har motstridende karakteristiske trekk som kan orientere den histologiske diagnosen. Likevel, i tilfelle av enkelte polypper, anbefales biopsier for å utelukke en diagnose av adenom. Til slutt er god kunnskap om retningslinjer for klinisk praksis viktig for riktig håndtering av disse lesjonene.

Interessekonflikter

Forfatterne erklærer at de ikke har noen interessekonflikter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *