Polypy v žaludku: Retrospektivní analýza 41 253 horních endoskopií Gastroenterología y Hepatología (anglické vydání)

Úvod

Polypy žaludku jsou obvykle asymptomatické léze, které bývají diagnostikovány během endoskopie horního zažívacího traktu. Jejich prevalence je variabilní, od 0,3 do 6% v různých studiích, 1,2 a jsou spojovány s různými faktory, jako je infekce H. pylori, užívání inhibitorů protonové pumpy (PPI) a chronická atrofická gastritida. 3,4

Klasifikace žaludečních polypů je založena na jejich histologických vlastnostech. Nejběžnější jsou epiteliální polypy a nejčastější jsou hyperplastické a fundické žlázové polypy, přičemž adenomatózní polypy jsou mnohem méně časté a představují pouze 1–12% .1,2,5,6 Tato distribuce se však velmi liší v závislosti na studovaná populace.

Polypy žaludku, stejně jako ty na jiných místech, mohou být maligní. Riziko maligní transformace závisí na histologickém typu: hyperplastické polypy mají nízké riziko maligní transformace (2%), 7 zatímco adenomy mají vyšší riziko (až 30%). 8–10 Význam histologického vyšetření vychází z skutečnost, že makroskopický vzhled a výsledky studie patologické anatomie se ne vždy shodují.11,12 Biopsie také nemusí být reprezentativní pro celý polyp.13,14 Proto lze existenci faktorů spojených s různými histologickými typy žaludečních polypů užitečné při přijímání klinických rozhodnutí.

Cílem naší práce bylo studovat frekvenci různých typů žaludečních polypů v naší oblasti a identifikovat faktory spojené s nejběžnějšími histologickými typy.

Pacienti a metody

Retrospektivní studie, ve které byly přezkoumány všechny gastroskopie (plánované i urgentní) prováděné v nemocnici na terciární úrovni (Hospital Clínic de Barcelona) od ledna 2002 do září 2012. Gastroskopie byly identifikovány ručně na základě zpráv uložených v souboru endoskopické jednotky. Nebyly vyloučeny kontrolní gastroskopie prováděné u stejného pacienta. Endoskopické zprávy byly připraveny systémem Endobase (Olympus, Německo).

Všechna data týkající se pacientů a charakteristik polypů byla získána z elektronického lékařského záznamu, respektive ze zpráv endoskopie. Byly shromážděny demografické údaje (pohlaví, věk), příslušná patologická anamnéza (cirhóza, polypy tlustého střeva, kolorektální karcinom nebo syndrom dědičné polypózy) a také data související s endoskopií (indikace zahrnutá ve zprávě, počet a velikost polypů, umístění a histologický typ a přítomnost chronické gastritidy nebo infekce H. pylori pomocí ureázového testu). Nelze sbírat užívání inhibitorů protonové pumpy (PPI). U pacientů s polypy v žaludku, u nichž bylo provedeno endoskopické sledování, byla brána v úvahu pouze data z počáteční endoskopie.

Velikost polypu byla vypočítána porovnáním s velikostí otevřených bioptických kleští nebo pomocí měření polypu po odstranění a zotavení pro anatomickou patologickou studii. V případě více polypů byl považován za největší.

Statistická analýza

V deskriptivní analýze byly spojité proměnné, které sledovaly normální rozdělení, prezentovány ve formě průměru ± standardní odchylky a rozmezí, zatímco ty které nesledovaly normální rozdělení, byly prezentovány ve formě mediánu a mezikvartilového rozsahu. Pro srovnání byl použit Studentův t-test pro kvantitativní proměnné, které sledovaly normální distribuci, Mann-Whitney U test pro ty, které nenásledovaly normální distribuci, a chi-kvadrát pro kvalitativní proměnné. Byla provedena jednorozměrná analýza k identifikaci možné faktory spojené s různými typy polypů. Poté byla provedena vícerozměrná analýza s proměnnými, které dosáhly statistické významnosti a které byly považovány za klinicky relevantní. Úroveň statistické významnosti byla stanovena s ap menší než 0,05. Všechny výpočty byly provedeny pomocí Program SPSS pro Windows, verze 19.0.

Výsledky

V období od ledna 2002 do září 2012 bylo provedeno 41 253 gastroskopií s detekcí 827 (2%) s polypy žaludku, což odpovídá 709 pacientům. Tabulka 1 ukazuje charakteristiky pacientů s polypy žaludku. Průměrný věk byl 65 let a většina byla žen (62%). Přibližně 24% pacientů mělo relevantní patologickou gastrointestinální historii y, včetně polypů tlustého střeva (4,2%) a dědičných syndromů (4%). Nejběžnější indikací pro UGIE byla dyspepsie nebo gastroezofageální refluxní choroba (GORD) (30,9%) a anémie nebo krvácení do horní části gastrointestinálního traktu (UGIB) (37%). 20,7% pacientů bylo bez příznaků. Co se týče charakteristik polypů, více než polovina pacientů měla mnohočetné polypy a nejčastější lokalizace byla na fundusu (36,7%), a to buď samostatně, nebo v souvislosti s jinými lokalizacemi. Pokud jde o velikost polypů, většina z nich byla méně než 10 mm (83.3%), se střední hodnotou 5 mm (mezikvartilní rozmezí 3–8 mm) (tabulka 2).

Vzorky pro patologickou anatomii byly získány u 607 pacientů (85,6%). Histologická studie prokázala epiteliální polypy u 512 pacientů (84,3%), přičemž nejčastější byly hyperplastické polypy (n = 260; 42,8%), následované polypy fundických žláz (n = 229; 37,7%) (tabulka 2). V 8 případech byla diagnóza adenokarcinom, 7 (24%) u adenomatózních polypů a jeden u hyperplastického polypu (0,4%). Tabulka 3 popisuje frekvenci různých typů polypů u pacientů s anamnézou gastrointestinálních onemocnění. U 34 pacientů (5,6%) s endoskopicky identifikovanými polypy biopsie popisovala normální sliznici. Všechny léze s normální sliznicí byly malé (méně než 1 cm) a většina byla menší než 5 mm (71%).

Studie H. pylori byla provedena s ureázovým testem u 144 pacientů (20,3%). Bylo to pozitivní u 40 (27,8%). H. pylori byl pozitivní u 18 z 54 (33,3%) hyperplastických polypů a u 8 ze 44 (18,2%) polypů fundické žlázy. Byly také odebrány vzorky těla a sliznice antrál k testování chronické gastritidy u 137 pacientů (19,4%), s chronickou gastritidou u 94 (68,6%), z nichž 36 mělo hyperplastické polypy a 29 polypy fundické žlázy.

Faktory nezávisle spojené s hyperplastickými polypy byly věk a jeden polyp s velikostí ≥ 6 mm a nefinančním umístěním. U polypů fundické žlázy byly přidružené proměnné indikací GORD a různých charakteristik samotného polypu, což je opak těch, které jsou spojeny s hyperplastickými polypy (jedná se o více polypů,

mm a nachází se na fundusu). Adenomatózní polypy byly nezávisle spojeny s tím, že jsou jediným polypem (tabulky 4–7). Diskuse

Toto je první studie, která hodnotí frekvenci a histologický typ žaludečních polypů v provinční nemocnici v Barceloně a zahrnuje největší počet gastroskopií ze všech provedených ve Španělsku. V literatuře byla pozorována velká variabilita prevalence žaludečních polypů, přičemž míra detekce polypů se pohybovala od 0,6% do 6,35% v Brazílii a Spojených státech.1,2 Míra detekce polypů (2%) by byla lokalizována mezi tím, co bylo hlášeno ve dvou dalších studiích provedených ve Španělsku: 0,3% v nemocnici v Orense6 a 4,2% v nemocnici v Madridu.5

Epiteliální polypy jsou nejčastější ve všech publikovaných studiích, což znamená, že hyperplastické a polypy fundické žlázy dohromady tvoří 60–90% 1,2,5 následované adenomy, které jsou mnohem méně časté (0,7–12%), 1,2 přičemž tyto míry jsou podobné těm, které byly pozorovány v naší populaci (80% a 3,6%). Existuje však větší variabilita podílu hyperplastických a fundických polypů žlázy. U většiny sérií s dospělými pacienty jsou nejčastější hyperplastické polypy (44–70%), 1,15–17, ale v Camarckově americké sérii představovaly 2 polypy fundické žlázy 77%, přičemž prevalence je mnohem vyšší který je publikován v literatuře. Ačkoli ve třech španělských sériích (včetně naší) byly nejčastějšími hyperplastické polypy, nepřesáhly 50% z celkového počtu.5,6 Bylo navrženo, že rozdíly v prevalenci těchto polypů souvisí s faktory, jako je H. pylori nebo užívání PPI.3,4,18–21 Je pozoruhodné, že v dalších dvou španělských sériích bylo procento polypů fundické žlázy mnohem nižší než u nás (7,4% v jedné a to u druhé nebylo zmíněno), a to navzdory zaznamenávání chronického užívání PPI u 46,5% pacientů.5 V naší studii tuto informaci nemáme, protože ji nebylo možné získat s dostatečnou spolehlivostí, protože jde o retrospektivní studii, ale vysoký prevalence polypů fundické žlázy v naší sérii může být důsledkem vysoké P Použití PI v naší populaci.

U většiny pacientů v naší sérii byly polypy detekovány náhodně během gastroskopie prováděné ke studiu gastrointestinálních příznaků, které nelze připsat polypům (například reflux) nebo asymptomatických pacientů vyšetřovaných na z jiných důvodů (například hodnocení předbariatrické chirurgie), výsledky podobné ostatním publikacím.2,17 Je však třeba mít na paměti, že ačkoli většina žaludečních polypů nezpůsobuje příznaky, může být jejich příčinou krvácení, bolesti břicha a dokonce i obstrukce.22,23 V literatuře byla popsána souvislost mezi anémií nebo UGIB a hyperplastickými polypy, zatímco příznaky GORD jsou spojeny s polypy fundických žláz, 23 i když v naší studii byla nalezeno.

V literatuře se uvádí, že mezi 16 a 37,5% případů, navzdory endoskopickému vzhledu polypu, histologická studie ukazuje normální sliznici2,6 a toto procento se zvyšuje u menších lézí. V naší studii bylo procento biopsií s normální sliznicí významně nižší (5,6%), přičemž většina lézí byla menší než 5 mm. Je však třeba zdůraznit, že ne vždy existuje shoda mezi makroskopickým vzhledem a patologickou anatomií.11,12 Proto může být identifikace charakteristických rysů každého typu polypů užitečná při přijímání klinických rozhodnutí, ale nevyhýbá se doporučení získávat biopsie. To by bylo zvláště důležité v případech jednotlivých polypů, protože jsou spojeny s diagnostikou adenomu a tento typ polypu je typem s nejvyšším rizikem maligní transformace. V naší studii se 7 z 8 diagnostikovaných adenokarcinomů vyvinulo v adenomatózním polypu.

Současné pokyny doporučují u pacientů s polypy žaludku vyhodnotit stav infekce H. pylori a získat biopsie okolní žaludeční sliznice, aby vyloučit koexistenci chronické gastritidy.24,25 V našem případě byla obě stanovení provedena pouze u 20% pacientů, což naznačuje nízkou znalost a / nebo dodržování doporučení. Eradikace H. pylori je první spojkou v léčbě hyperplastických polypů, protože bylo prokázáno zmizení až 80% polypů.26–28 Rovněž v důsledku asociace hyperplastických polypů s chronickou gastritidou, když se objeví novotvar zřídka tak činí na samotném polypu, spíše na atrofické sliznici. Je proto zásadní prozkoumat jeho existenci a zavést adekvátní následná opatření. Obecně platí, že polypy žaludku neadenomatózního typu mají nízké riziko maligní transformace, proto není nutná endoskopická resekce 25, ačkoli některá doporučení doporučují polypektomii hyperplastických polypů větší než 0,5 cm. 29,30

Navzdory skutečnosti, že se jedná o jednu ze studií s největším počtem pacientů, největším omezením je retrospektivní design, skutečnost, že byl proveden na jednom místě, a že nebere v úvahu, zda byla provedena více než jedna endoskopie. u každého pacienta. Proto je naše míra detekce polypů nad celkovým počtem provedených endoskopií, což podhodnocuje skutečnou frekvenci žaludečních polypů v naší sérii. Účast různých endoskopistů a patologů by mohla být považována za další omezení vzhledem k variabilitě mezi pozorovateli, i když by to nebylo více než odrazem reality každodenní klinické praxe a zvýšilo by to externí platnost studie. Například rozhodnutí biopsovat polypy nebo ne záviset na endoskopistovi, což by vysvětlovalo, proč v některých případech nebyli biopsováni. Rovněž vzhledem k rozsáhlému období studia lze rozumně očekávat, že došlo ke změnám v technice a kvalitě vyšetření. Hodnotené faktory nakonec nezahrnovaly užívání PPI a testy infekce H. pylori nebyly provedeny u všech zahrnutých pacientů.

Závěrem lze říci, že fundické žlázy a hyperplastické polypy jsou nejčastějšími polypy žaludku naše oblast a mají protichůdné charakteristické rysy, které mohou orientovat histologickou diagnózu. U jednotlivých polypů se nicméně doporučuje biopsie, aby se vyloučila diagnóza adenomu. A konečně, dobrá znalost pokynů klinické praxe je nezbytná pro správné zvládnutí těchto lézí.

Střet zájmů

Autoři prohlašují, že nedochází ke střetu zájmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *