Tungmetallförgiftning: Symtom och behandlingar

Tungmetallförgiftning avser ett tillstånd när långvarig exponering för vissa tungmetaller börjar påverka kroppens normala funktioner. Inte alla metaller orsakar toxicitet, det är begränsat till ett antal tungmetaller som arsenik, bly, krom, kvicksilver och kadmium. Det tillstånd som också kallas tungmetalltoxicitet definieras också som ackumulering av tungmetaller i en hög mängd nära toxiska nivåer i mjuka vävnader. Tungmetallförgiftning är ett behandlingsbart tillstånd om det diagnostiseras korrekt.

Tungmetallförgiftning eller tungmetalltoxicitet är ett relativt sällsynt tillstånd, vilket gör det svårt att diagnostisera i en nödsituation. Det presenterar symtom som är vanliga för ett brett spektrum av populära sjukdomar, vilket gör det extremt svårfångat vid primär diagnos. Det finns en uppsättning tester som utförs för att identifiera källan till toxiciteten för att börja behandlingen. Det finns också några nyligen gjorda studier som tyder på en tyst epidemi av miljöförgiftning av metall som säger att människor riskerar tungmetallförgiftning från de naturresurser som konsumeras.

Är tungmetallförgiftning dödlig?

Det finns många element i naturen som vi behöver för att hålla vår kropp igång. Även tungmetallelement som zink krävs i spårmängder för att säkerställa att vår kropp fungerar smidigt. Viktiga och komplexa vitaminer som vitamin B12 är baserade på element som kobolt. Några andra metallelement som guld, vismut, aluminium, guld och gallium används i flera läkemedel. Men tungmetallförgiftning kan också orsakas av dessa element om gränsen för intag överstiger.

Tungmetaller kan nå kroppen genom flera vägar, t.ex. inandning, intag genom mat eller till och med genom huden. Den farligaste aspekten av tungmetallförgiftning är dess sällsynthet. Det finns mycket minimala fall av tungmetallförgiftning som diagnostiseras, men detta förhållande har ökat sedan mobiltelefonrevolutionen i de sydostasiatiska länderna som Kina. Med revolutionen inom elektronikvaruindustrin har omfattningen av tungmetallförgiftning ökat exponentiellt och utgör en enorm risk för både tillverkarna och konsumenterna.

Människor som arbetar i tillverkningsanläggningar för elektronik, kemiska fabriker eller transportnav har chanser att påverkas av tungmetallstoxicitet. Metallernas toxicitetsnivå beror på olika faktorer inklusive exponeringstid. Människor som har varit i närvaro av sådana element under lång tid har chanser att utveckla kroniska tillstånd inklusive gradvis organsvikt. I vissa fall kan dessa kroniska problem förekomma utan några synliga symtom tills de når en nivå av fullständigt organsvikt.

Vid akut tungmetalltoxicitet orsakad på grund av plötslig extrem exponering för tungmetall är kan läka med olika behandlingsmetoder. I nedanstående avsnitt kommer vi att diskutera den exakta processen som leder till tungmetallförgiftning, de uppvisade symtomen och de vanliga behandlingarna för tillståndet.

Vad orsakar förgiftning av tungmetall?

Där kan bara vara en anledning till tungmetallförgiftning, och det är närvaron av tungmetallelement i stora mängder i kroppen. Det finns dock en mängd olika sätt genom vilka dessa element kan komma in i ditt system. Som diskuterats tidigare kan tungmetallelement komma in i ditt system genom inandning, intag eller genom direkt hudkontakt. Det finns olika typer av yrken och livsstil som kan leda till tungmetallförgiftning. Det kan också förekomma på en viss geografisk plats där mängden naturligt förekommande tungmetalltäthet är hög.

Människor som arbetar i fabriker som bearbeta sådana metaller eller ha sådana metaller som en biprodukt av kemiska reaktioner, har hög risk att få tungmetallförgiftning. Det kan också inträffa i situationer där du av misstag andas in vissa rök från gamla blybaserade färger när du renoverar eller arbetar på ditt hus. Förtäring av fisk eller andra ätbara organismer som odlas i regioner med höga halter av naturligt förekommande kvicksilver kan också orsaka tungmetallförgiftning. I vissa sällsynta fall har människor drabbats av alternativ medicinering med läkemedel som innehåller metallelement.

När dessa element kommer in i kroppen tenderar dessa element att bindas till syre, kväve eller någon av sulfhydrylgrupperna i dina proteiner vilket resulterar i en observerbar förändring av de enzymatiska aktiviteterna i kroppen. När din kropp upptäcker en höjd i mängden metall, svarar den genom att öka syntesen av metallbindande protein som en initial försvarsmekanism.

Det finns vissa cellkroppar med molekyler rika på tiolligander som är ansvariga för transporten av tungmetaller genom vår kropp. Det finns många metaller som är beroende av ligander för överföring genom kroppen.I händelse av tungmetallförgiftning förväxlar emellertid likheten mellan vissa metallelement som Tallium och Kalium detta system. Talium följer vägen för kalium på grund av deras identiska jonradier. På samma sätt följer bly kalciumvägen i kroppen så att den når så djupt som benmärgen och tandköttet.

Alla system inuti människokroppen är mottagliga för tungmetalltoxicitet, dock de viktigaste systemen som drabbas vanligtvis av centrala nervsystemet, njurarna, perifera nervsystemet, kardiovaskulära system och det hematopoetiska systemet (blodproduktion). av tungmetallförgiftning.

Tungmetallförgiftning kan förekomma på två olika sätt baserat på längden på exponeringsperioden.

 • Kronisk tungmetallförgiftning: Händer när en individ utsätts för tungmetalltoxiner regelbundet under en lång tidsperiod. Denna typ är extremt farlig eftersom en stor mängd gifter kan samlas upp i kroppen över tid, men symtomen börjar bara se sent. Den här tiden räcker för att orsaka stora skador på dina inre organ.
 • Akut tungmetallförgiftning: Uppstår när en ökande mängd tungmetalltoxiner hittar en väg in i ditt system på kort tid. Denna typ av tungmetallförgiftning är jämförelsevis mindre dödlig eftersom exponeringstiden är låg. Om det inte diagnostiseras och behandlas i tid kan detta tillstånd visa sig vara dödligt.

Symtom på tungmetallförgiftning:

Symtomen på tungmetallförgiftning skiljer sig åt beroende på på metallen som du utsätts för och mängden toxin som har kommit in i ditt system. Faren för tungmetallförgiftning ligger i dess effektivitet att orsaka fullständigt organsvikt utan att visa några tidigare symtom. Barnfoster har den högsta risken för långvariga hälsoeffekter på grund av toxicitet av tungmetaller. Här är några av de vanligaste symtomen som visas för tungmetallförgiftning:

 • Buksmärta: Buksmärta i samband med illamående, kräkningar och diarré är ett av de vanligaste symptomen på tungmetallförgiftning orsakad på grund av till akut metallintag. Extrem illamående och smärta anses ofta vara de klassiska symtomen på metalltoxicitet orsakad på grund av intag av metallen.
 • Dehydrering: En extrem känsla av uttorkning inträffar under tiden för metallförgiftning, det är mycket viktigt att noggrant återfukta kroppen för att undvika ytterligare komplikationer.
 • Dysrytmi: Onormalt hjärtslag kallas dysrytmi, det är ett vanligt tillstånd hos patienter. Det finns flera andra hjärtavvikelser inklusive kardiomyopati.
 • Avvikelser i nervsystemet: Vissa patienter rapporterar symtom som leder till nervsystemet. Patienter har berättat att de upplevt stickningar i fingrar och lemmar. De kände sig också extremt svaga utan anledning. Svagheter och abnormiteter i nervsystemet läggs således till som ett symptom på tungmetallförgiftning.
 • Anemi: Anemi är ett mycket vanligt symptom på kronisk metallförgiftning. Effekten av dessa toxiner på de hematopoetiska systemen orsakar en synlig minskning av produktionen av röda blodkroppar.
 • Njurfel: Njurskador är också ett symptom på metallförgiftning. Den störning som orsakas av den enzymatiska processen leder till sådana funktionsfel i större organ som njurarna.
 • Leverskador: Leverskador faller också under kategorin organskador orsakade på grund av förgiftningen. Levern är ett viktigt organ som kontrollerar de vitala kroppsfunktionerna såsom gallproduktion och utsöndring och även den totala saneringen av kolesterol och andra främmande läkemedel. Leversvikt kan visa sig dödligt om det inte behandlas i tid.
 • Lungirritation: Toxicitet av tungmetall kan påverka lungorna på farliga sätt. I vissa fall fick patienter ödem (vätskeansamling i lungorna) till följd av förgiftning. Eventuella skador på lungorna påverkar andningens primära funktion, vilket leder till ytterligare komplikationer.
 • Minnesförlust: Minnesförlust eller någon form eller hjärndysfunktion kan betraktas som ett symptom på tungmetallförgiftning. Det säger sig självt att detta tillstånd om det inte tas om hand kan visa sig vara farligt för patientens allmänna hälsa.
 • Spikfoder: I vissa fall har patienter mycket speciella horisontella linjer på naglarna. Huvudsakligen förknippad med metallförgiftning, detta är ett potentiellt icke-dödligt symptom och gör diagnosen lätt om den upptäcks i tid.
 • Beteendeförändringar: Ibland kan patienter uppvisa beteendeförändringar på grund av förändrade nivåer av enzymer och spårmetaller i kroppen. Förändringarna kan någon gång vara mycket små men observerbara och i vissa fall kommer patienterna att visa uppenbara förändringar i det totala beteendet. Detta tillstånd kan lätt misstas som ett psykiskt tillstånd, vilket gör diagnosen svårare.
 • Missbildning av ben hos barn: Barn som drabbas av toxicitet av tungmetall kan utveckla svaga eller feljusterade ben under utvecklingsstadierna. Om det inte identifieras och behandlas kan detta visa sig vara en livslång funktionsnedsättning för barnet.
 • Missfall: Om en gravid kvinna drabbas av toxicitet av tungmetall är det stor risk för missfall. Det finns också fall där modern hade för tidig förlossning på grund av tungmetallförgiftning.

Behandlingar för tungmetallförgiftning:

Behandlingsmetoderna för tungmetallförgiftning bestäms baserat på vilken typ av metall som orsakar toxicitet. Det finns dock några omedelbara behandlingar som används för att säkerställa att patienten får en viss lättnad.

 • Dekontaminering: Den viktigaste delen av behandlingen. Ingen behandling kommer att påverka om det rotelement som orsakar toxicitet fortfarande finns i systemet. Dekontamineringsprocessen börjar vanligtvis genom att göra en fullständig tarmbevattning och rensa hela magsystemet med en polyetylenglykolelektrolytlösning. Det kommer att göras tester före detta för att förstå källan till toxinerna finns i tarmarna eller tarmarna.
 • Återupplivning: Nästa viktiga procedur att följa vid behandling av tungmetalltoxicitet. Det finns många potentiellt dödliga symtom som tungmetallförgiftning presenterar. Vårdgivarna bör se till att patienten kan andas fritt utan störningar på grund av lungproblem. Man bör också kontrollera patientens dysrytmi och korrigera den omedelbart. Under extrema förhållanden, om det uppstår organsvikt, bör vaktmästaren kontinuerligt övervaka orgelprocessen för att rädda den.
 • Chelation: Den mest använda metoden för att behandla tungmetallförgiftning. Kelatbildande medel införs i patientens blodomlopp genom en IV-anslutning. Det finns olika kelateringsmedel utformade för att avlägsna specifika tungmetallelement från kroppen. Kelateringsmedel är rika på givargrupper av elektroner med en ökad affinitet mot metallen som ska avlägsnas. När de väl administrerats i systemet extraherar dessa medel metaller från ligander och komplexa proteiner och bildar en ny grundstruktur som lätt kan utsöndras.

Men det finns många faror för kelering, medlen kan ibland extrahera viktiga spårmetaller från kroppen under processen vilket leder till ytterligare komplikationer. Det kan också orsaka dysfunktioner i hjärnan eftersom kelatbildande medel kan lämna rester i hjärnvävnaderna. Därför får denna behandlingsmetod endast utföras efter att orsaken har bestämts genom en serie tester som godkänts av en läkare.

Några av de viktigaste kelatbildande medlen som används idag är:

 • Dimercaprol: Känd som BAL (British Anti-Lewisite), detta kelateringsmedel används idealiskt för att avlägsna tungmetallelement som bly, arsenik och kvicksilver. Detta medel kan avlägsna giftiga metaller från både intracellulärt och extracellulärt bly och har visat sig vara till stor hjälp för patienter som har symtom som njursvikt.
 • Penicillamin: Även känd som Cuprimine eller Depen, detta är en metall chelator används främst för att behandla arsenikförgiftning. Chelatorn hjälper till att utsöndra tungmetalltoxiner genom urinen genom att bilda lösliga föreningar med den.
 • Edetat Kalciumdinatrium: Även känt som kalciumdinatriumversenat, detta kelateringsmedel används främst för att behandla akut blytoxicitet. Detta är dock ett mycket farligt ämne eftersom det potentiellt kan orsaka CNS-toxicitet om det görs före BAL-administrering.

Sällsyntheten hos sjukdomen är den mest störande aspekten av tungmetallförgiftning, genom den här artikeln hoppas jag att du har fått en viss medvetenhet om tillståndet och inte kommer att lämna några symtom omöjliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *